Workshopy a semináře

rozsah 2 hodiny

Nový bod skautské výchovné metody: Zapojení do společenství. Proč a jak?

seminář pro vedoucí oddílů

Nový 8. bod skautské výchovné metody přináší otázky: Co se pod nám skrývá? Jak jej máme chápat? Co všechno zahrnuje? V čem je nový a inovativní? Jak jej můžeme v oddílové praxi využít? Program povede pomocí diskuze a skupinových aktivit k hledání odpovědí na tyto otázky.

rozsah 2 hodiny

Participace: Jak posilovat vliv členů a členek na chod oddílu

workshop pro vedoucí oddílů

Skauting učí zážitkem. Může to být zážitek demokracie a aktivního občanství, když budeme postupně navyšovat množství toho, co mohou děti utvářet a ovlivňovat. Budeme sdílet zkušenosti a tipy k rozhodování s dětmi ne o dětech.

rozsah dle domluvy 3-6 hodin

Kritické myšlení a globální témata

seminář pro vzdělavatele, vedoucí oddílů a kurzů

Metody kritického myšlení nabízejí vedoucím oddílů cestu, jak učit smysluplně a s ohledem na komplexnost současného světa.

V programu účastníci a účastnice zažijí modelovou lekci, na základě které prozkoumáme možnosti využití metod kritického myšlení rozvíjejících dovednosti potřebné k prozkoumávání postojů, vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování.

rozsah dle domluvy 2-4 hodiny

Globální vzdělávání ve skautingu

workshop pro vedoucí oddílů a kurzů

Program pomůže pojmenovat oblasti práce s globální výchovou v oddíle, kmeni či na kurzu, a najít možnosti, které lze rozvíjet.

Cílem programu je vysvětlit, jak souvisí globální občanství s cíli skautské výchovy, a představit kompetence globálního občanství jako důležitou součást smysluplné práce v oddíle. Budou představeny užitečné materiály a pomůcky pro výchovnou činnost v duchu globálního vzdělávání: Globální kompas a nově i Portfolio globálního vzdělávání.

rozsah 2 hodiny

Jak odpovědně realizovat větší skautskou akci

seminář pro realizátory velkých akcí a táborové vedoucí

Program je vhodný pro účastníky, kteří větší skautskou akci pořádali, pořádají nebo mají v plánu pořádat. Budeme si ukazovat příklady dobré praxe a bavit se o dalších možnostech, jak velké akce v Junáku dělat udržitelněji. K tomu všemu nám poslouží příručka PUSA - příručka udržitelné skautské akce.

rozsah 2 hodiny

Globální odpovědnost v praxi oddílů

Program je zaměřen na sdílení dobré praxe z oddílů v globální odpovědnosti. Bude se pracovat s globálním kompasem a zároveň shromažďovat zkušenosti účastníků a účastnic.

rozsah 2 hodiny

Šaty dělají člověka... A kdo dělá šaty?

workshop pro skautské oddíly

Bavlna a pracovní podmínky v textilním průmyslu. Kdo na oblečení vydělává? Kdo doplácí na jeho cenu?

Na cestě od semínka k hotovým džínům poznávají studenti kdo, kde a za jakých podmínek vyrábí naše oblečení. Na vlastní kůži studenti zjistí, jak se pracuje šičkám v textilních továrnách v Bangladéši. Diskutují o svých postojích k současnému textilnímu průmyslu a zaběhlým normám spotřeby a hledají možnosti zodpovědného oblékání.

rozsah dle domluvy 1,5-2 hodiny

Poznej své boty

workshop pro skautské oddíly

Kolik práce se skrývá za vašimi botami? Přemýšleli jste někdy, kdo je vyrobil? A jak souvisí nákup s pracovními podmínkami dělníků a dělnic na druhé straně světa?

Účastníci a účastnice poznají proces výroby jejich vlastních bot a uvědomí si provázanost našeho spotřebního chování s prací a životem výrobců obuvi. Diskutují o současných pracovních podmínkách v obuvnickém průmyslu a možnostech jejich zlepšení.

rozsah 1 hodina, lze i jako stanoviště na akcích

Koloniální obchod

workshop pro skautské oddíly a akce

Poodkryjte realitu při návštěvě koloniálu. Kde se vzalo jeho zboží?

Vítejte v obchodě s koloniálním zbožím, které pro vás dovážíme z celého světa! U nás se dozvíte, kde se pěstují plodiny na váš ranní šálek kávy i na "té o páté", kdo sklidil kakao na čokoládu, kterou mlsáte, či jak vypadá banánovník, který pro vás očesávají naši obchodní přátelé z exotických krajin. Přes moře k nám putovala zásilka s nejkvalitnějším bavlněným plátýnkem.

rozsah dle domluvy 2-4 hodiny

Hra s nulovým součtem

workshop o ozbrojených konfliktech pro roverské kmeny a kurzy

I přes ekonomické krize se daří evropskému zbrojařskému průmyslu. Státní instituce podporují budování pozitivního vztahu k armádě. Zbraně považujeme za druh zábavy, dobrodružství. O čem takové jevy vypovídají? A nakolik se shodují s tím, v jakém světě chceme žít?

Program prozkoumává na konkrétních příkladech širší souvislosti válečných konfliktů, to, jaké mají dopady na svět a na skupiny lidí, které jsou do nich zapojeny. Otevírá otázky, jak souvisíme s konflikty na jiných kontinentech? A dokáže naše společnost řešit konflikty jinak než silou?

rozsah dle domluvy 2-3 hodiny

Kdo je za vodou?

workshop o nakládání s vodou pro oddíly, roverské kmeny a kurzy

Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo?

Účastníci a účastnice mapují místa a příčiny nedostatku pitné vody. Prostřednictvím práce s různými případy ze světa získají přehled o environmentálních, sociálních a ekonomických problémech s vodou a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně uvažují, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my.

rozsah 4 hodiny

Světová hra na obchod

workshop o mezinárodním obchodě pro oddíly, roverské kmeny a kurzy

Hrajeme spravedlivou hru? Kdo rozdává karty a kdo určuje pravidla?

Abstraktní téma mezinárodního obchodu získává v programu konkrétní tvary. Účastníci a účastnice porozumí základním pojmům ekonomické teorie a principům fungování světového trhu. Těžit při tom budou zejména z vlastních zážitků v simulační hře. Svoji herní zkušenost pak srovnají s reálnými příklady z různých zemí světa, na jejichž základě ověří nastolené teze ekonomických teorií. V závěru programu se seznámí s možnými ekonomickými alternativami.

rozsah dle domluvy 3-4 hodiny

Do roboty!

workshop o budoucnosti práce pro oddíly, roverské kmeny a kurzy

V důsledku robotizace a digitalizace se proměňuje hodně věcí - to, jak komunikujeme, navazujeme a udržujeme vztahy, jak se dozvídáme nové informace. S robotizací a digitalizací jsou spojeny i velké posuny v oblasti práce. Určují nejen to, co děláme většinu našeho času (příprava na povolání ve škole, zaměstnání či podnikání v dospělosti), ale i jaké je naše postavení ve společnosti, co si můžeme dovolit, jaké máme podmínky k životu. Proto je zajímavé se ptát, jak bude v měnícím se světě práce vypadat.

rozsah 3-4 hodiny

Příběh křivé mrkve

workshop o plýtvání potravinami pro oddíly, roverské kmeny a kurzy

Proč se nám na talíř nedostane křivá mrkev? A jaké jsou vůbec příčiny plýtvání jídlem a jakou roli v tom hrajeme?

Výukový program se zabývá problematikou plýtvání potravinami. Prostřednictvím simulační hry, kritického čtení a diskuze se studenti a studentky seznámí s příčinami i dopady plýtvání v potravinářském řetězci. V závěru se pak zamyslí nad možnostmi řešení a alternativami, přičemž hodnotí svoje stanoviska k tomuto problému.

rozsah dle domluvy 4-6 hodin

Zážitková pedagogika a globální témata

seminář pro vzdělavatele, vedoucí oddílů a kurzů

Metoda zážitkové pedagogiky staví na zážitcích zúčastněných, klade důraz na jejich aktivitu a prostřednictvím reflexe využívá prožité situace v simulacích a hrách pro naplnění pedagogických cílů. Je vhodná pro rozvoj znalostí, dovedností a postojů. Na setkání se budeme věnovat základnímu seznámení s metodou zážitkové pedagogiky a jejími principy v kontextu využití pro práci s globálními tématy.

rozsah dle domluvy 4-6 hodin

Vedení reflexí

seminář pro vzdělavatele, vedoucí oddílů a kurzů

Reflexe tvoří zásadní část učebního procesu. V rámci reflexe nabízíme čas promýšlet, co program přinesl ve vztahu k jeho cílům nebo pro osobní posun. Reflexe pomáhá účastníkům a účastnicím uvědomit si, co se dělo, a odvodit z toho poznání. Na setkání si zopakujeme význam reflexe v různých přístupech (E-U-R, zážitková pedagogika) a strukturu reflexe (její jednotlivé fáze). Budeme se ale věnovat zejména roli lektora či lektorky, kteří reflexi vedou.

rozsah dle domluvy 4-6 hodin

Vedení diskuzí

seminář pro vzdělavatele, vedoucí oddílů a kurzů

Na diskuze se zaměříme s cílem rozvíjet naši pozici jakožto facilitátora či facilitátorky diskuze tak, abychom vedli k hlubšímu přemýšlení, k prozkoumávání tématu a posunu zúčastněných, a abychom posilovali její kvality z hlediska obsahu i procesu. Na setkání si zopakujeme základní rámování diskuze jako pedagogického nástroje a budeme se věnovat nácviku. Zajímá nás, jak chápat svou roli ve vedení diskuze (vč. přípravy), jak s respektem reagovat v obtížných situacích, ale i jaké techniky můžeme využívat.

rozah dle domluvy 3-14 hodin

Práce s kontroverzními tématy

seminář pro vzdělavatele, vedoucí oddílů a kurzů

Kontroverzní témata jsou charakteristická tím, že vzbuzují silné emoce a mají tendenci rozdělovat společnost či komunitu. Téměř každé téma se může stát kontroverzním, pokud členové skupiny zastávají různé interpretace událostí, mají různé hodnotové rámce, emoce a osobní zkušenosti. Mají jiný pohled na to, co se má stát dál a jak má být téma řešeno. Při otevřeném přístupu ke komunikaci a vzdělávání se tedy kontroverzním tématům nelze vyhnout, někdy je těžké je předvídat, nicméně je možné se na práci s nimi připravit.

rozsah 2 hodiny

Pohádka jako metoda

workshop pro vedoucí oddílů

Příběhy a zejména pohádky mohou být vzdělávacím a výchovným nástrojem v globálních a kulturně-společenských tématech. Během programu představíme sérii příběhů a pohádek, které lze v oddíle použít, společně s metody práce s příběhy.

rozsah dle domluvy 2-4 hodiny

SDG´s: Cíle udržitelného rozvoje a jak s nimi v oddíle

seminář pro vedoucí oddílů

Slyšeli jste o udržitelném rozvoji a jeho cílech, které si OSN stanovila? Chcete se dozvědět, jak se s nimi dá pracovat v oddíle? V rámci semináře se podíváme na inspiraci, jak mohou cíle SDG´s posloužit programu v oddíle či na kurzu a jak oddíl/kurz může posloužit cílům.