Nakládání s konflikty

Skaut/ka vnímá konflikt jako přirozený důsledek setkávání odlišností a jako příležitostí ke společnému učení a proměně vztahů. Rozlišuje různé příčiny a možnosti nakládání s konflikty a posuzuje jejich dopady na lidi a prostředí a mírové soužití a hledá takové cesty pro řešení konfliktu, které zahrnují všechny zúčastněné. Chápe, že je nutné neustále rozvíjet pravidla, zákony či zvyklosti tak, aby je všichni mohli považovat za přijatelné, rozumné a spravedlivé. Rozlišuje konflikty na různých úrovních - mezinárodní, občanské, komunitní, mezilidské i vnitřní - a snaží se porozumět jejich příčinám a důsledkům. Hledá, jakou roli v nich může hrát a jak je může ovlivňovat.

Postoje

Čeho si cením, co mě motivuje

Znalosti

Čemu porozumím

Typologie konfliktů podle obsahu či příčiny (názory, představy, postoje, předsudky, pocity, zájmy...)
Příčiny a důsledky konfliktů na všech úrovních, např. sousedské spory, válka, terorismus, domácí násilí
Obchod se zbraněmi
Strategie předcházení, zvládání, a řešení konfliktů, např. vrstevnická mediace, restorativní spravedlnost
Protestní hnutí, např. sufražetky, hnutí proti apartheidu
Kreativní a pozitivní výsledky konfliktu

Dovednosti

Co umím

Empatie
Spolupráce a řešení konfliktů
Schopnost zvládat komplexnost a nejistotu