Zacházení s rozmanitostí, respekt k odlišnosti

Skaut/ka uznává, že všichni lidé mají stejné hluboké potřeby a motivace, ale existují různé způsoby, jak je naplňovat. Je si vědom/a, jak rozdíly v rodině, kultuře, náboženství, jazyku, národnosti, sociálním statutu a dalších utvářejí mnohovrstevnatou a měnící se identitu jednotlivce. Uvědomuje si, jak je ovlivňován/a vlastní příslušností k různým skupinám (rodina, komunita, zájmové skupiny, generace, gender a další). Seznamuje se s jedinci odlišných životních zkušeností i kulturního zázemí a vystupuje proti diskriminaci. Uvědomuje si, že různorodost na nás klade nároky, ale zároveň napomáhá hledat odpovědi na výzvy současného světa.

Postoje

Čeho si cením, co mě motivuje

Oceňování rozmanitosti
Otevřená mysl

Znalosti

Čemu porozumím

Vliv jazyka, víry a přesvědčení a hodnot na kulturní identitu
Přínosy a výzvy rozmanitosti ve společnosti a důležitost rozmanitosti v přírodním prostředí
Podobnosti a rozdíly
Proměnlivost identity
Stereotypy, předsudky a diskriminace na základě např.: víry, etnicity, kultury, národnosti, věku, zdraví, pohlaví
Dopady předsudků a diskriminace a jak jim čelit
Hlavní mezinárodní a národní zákony a deklarace o ochraně jednotlivců a skupin proti diskriminaci

Dovednosti

Co umím

Empatie
Sebereflexe a sebevědomí
Spolupráce a řešení konfliktů
Čelit stereotypům a předsudkům
Informovaná a reflektovaná akce s globálním rozměrem

Tyto zdroje se vám můžou hodit

Video

Islám v současném světě

Záznam z konference Za změnou je učitel aneb Jak učit o dění v současném světě, přednášejíc je Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.